İş Kazası

Demir İşçisinin Lama Demiri ile Yaralanması

21. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/7704

Karar Numarası: 2017/8543

Karar Tarihi: 30.10.2017

İŞ KAZASINA BAĞLI YARALANMA NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ TALEBİ Demir İşçisi Davacının, Haddene Bölümünde Demir Doğrama Makinesinde Paketleme ve Sevk İşi Yaparken, Makineden Gelen Lama Demirinin Karnına Girmesi ve Sırtından Çıkması İle Yaralandığı – Sgk Maluliyet Evrakına Göre Sürekli İş Göremezliğin Oluşmadığı, Atk 3. İhtisas Kurul Raporuna Göre İyileşme Süresinin 2 Aya Kadar Uzayabileceğinin Değerlendirildiği, Olayda Kazalı İşçinin %25 Müterafik Kusurlu Sayıldığı

Özeti: Mahkemece manevi tazminat takdir edilirken; ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özelliklerin göz önünde tutulması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz edenin sıfatına, temyiz kapsamına ve sebeplerine göre davacının sair temyiz itirazlarının reddine,

Dava, iş kazasına bağlı yaralanma nedeniyle sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi talebine ilişkindir.

Mahkemece, 739,36TL maddi, 700,00TL manevi tazminatın 15.07.2003 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan alınmasına ve davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinde davalılardan … işverenliğinde ve davalı …. yerinde çalışan 1970 yılı doğumlu demir işçisi davacının, haddene bölümünde demir doğrama makinesinde paketleme ve sevk işi yaparken, makineden gelen lama demirinin karnına girmesi ve sırtından çıkması ile yaralandığı, SGK maluliyet evrakına göre sürekli iş göremezliğin oluşmadığı, ATK 3. İhtisas Kurul raporuna göre iyileşme süresinin 2 aya kadar uzayabileceğinin değerlendirildiği, olayda kazalı işçinin %25 müterafik kusurlu sayıldığı anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin, özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek, tazminata benzer fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin, bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. ( HGK 23/06/2004, 13/291-370 )

Bu ilkeler gözetildiğinde, davacı sigortalı yararına hükmedilen 700,00TL manevi tazminat miktarlarının az olduğu ortadadır.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının isteği halinde davacı tarafa ödenmesine, 30.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now ButtonŞİMDİ ARAYIN