Mahkeme Kararları

İşçinin Terör Örgütüne Bağı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Özeti: İşçinin terör örgütü ile ilgi, iltisak ya da irtibatı bulunduğu konusunda işveren açısından şüphe feshini gerektirir yeterli delil olduğu, terör örgütü ile irtibat veya iltisakı bulunduğuna dair şüphe bulunan bir işçiyi çalıştırmaya devam etmenin, işverenden beklenemeyeceği ve şüphe feshinin şartlarının oluşup, feshin geçerli nedene dayandığının dikkate alınması gerekmektedir.

İLK DERECE

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırarak, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 11.02.2013 tarihinden 19.07.2016 tarihine kadar davalı şirkette çalıştığını, davacının 11.02.2013 tarihinden 19.07.2016 tarihine kadar davalı şirkette çalıştığını, Piyasa İşletim Uzman Yardımcısı olarak görev yaptığını, davacının savunmasının alınmadığını; iş sözleşmesinin “hizmetlerinize ihtiyaç duyulmaması” gibi bir gerekçe ile feshedildiğini, işverenin fesih için işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğunu, feshin geçersiz olduğunu iddia ederek; feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine; 4 aylık boşta geçen süre ücret ve diğer hakların davacıya ödenmesine; yasal sürede işe başlatılmaması halinde davacıya 8 aya kadar ücreti tutarında tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin; 18.07.2016 tarihli fesih ihbarnamesinde belirtildiği üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, yasal hakları çerçevesinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, ayrılma tarihine kadar hak ettiği ücret ve ikramiyeler ödenmek suretiyle 18.07.2016 tarihi mesai bitimi itibariyle sona erdirilmesine karar verildiğini, davacının verimsizliği; 15.07.2016 tarihinde Ülkemizin maruz kaldığı … terör örgütünün darbe teşebbüsünden sonraki olağanüstü durumlar birlikte değerlendirilerek bu kapsamda hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan davacının iş akdinin 18.07.2016 tarihinde feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece mahkemesince, dosya kapsamından, davacının iş akdinin, milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen … terör örgütü ile iltisakı olduğu davalı işverenlikçe değerlendirilmek suretiyle feshedildiği, işverenin işçisine karşı duyduğu şüphenin aralarındaki … ilişkisinin zedelenmesine yol açtığı, iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklemeyeceği, bu nedenle davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği, bu nedenle davalı işveren feshinin geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Ç)İstinaf başvurusu :

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

D)İstinaf Sebepleri:

Davacı vekili istinaf başvurusunda; davacının … silahlı terör örgütüne üyeliği, irtibatı veya iltisakının söz konusu olmadığını, iş sözleşmesinin hizmetlerine ihtiyaç duymaması nedeniyle feshedildiğini ve fesih bildiriminin … üyeliği ile ilgili olmadığını, yerel mahkeme tarafından bilirkişi raporu aldırılmasına rağmen rapor hiç değerlendirilmeden davanın reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu,yerel mahkeme tarafından 15 Temmuz sonrasındaki süreçte çıkarılan …’ların yanlış değerlendirildiğini ve verilen karar ile davacının mağdur edildiğini belirterek, usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılıp davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

E)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesince, davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle geçerli nedenle feshedildiği, fesih bildiriminde feshin gerekçesi, “hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması” olarak belirtilmiş olup söz konusu gerekçenin 19. maddede belirtilen düzenlemeye uygun olmadığı, cevap dilekçesi içeriğinde; iş akdinin davacının … bağlantısı nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş ise de, işveren tarafından fesih bildiriminde ileri sürülmeyen bir sebebin sonradan yargılama aşamasında ileri sürülmesine hukuken olanak olmadığı, fesih bildiriminde, iş akdinin … bağlantısı nedeniyle feshedildiği konusunda bir açıklama mevcut olmadığı gibi feshin gerçekleştiği 18/07/2016 tarihinde henüz olağanüstü hal ilan edilmemiş ve herhangi bir kararname de yayınlanmadığı, geçerli bir fesihten söz edilemeyeceğinden davanın kabulü ile feshin geçersizliğine karar verilmiştir.

F)Temyiz başvurusu :

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

G)Gerekçe:

Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi 19.07.2016 tarihinde “hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması” gerekçesiyle feshedilmiştir. Ancak davalı vekili cevap dilekçesindeki açıklamalarında; … terör örgütünün darbe teşebbüsünden sonraki olağanüstü durumlar birlikte değerlendirilerek fesih yoluna gidildiğini belirtmiş olup, temyiz aşamasında Dairemiz’in 30.05.2018 tarih, 2018/1993 Esas- 2018/12173 Karar sayılı ilamı sonrası gelen davalı işveren müzekkere cevabında; davacının … iltisakı kanaatine ilişkin “eğitim kaydı” olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir

Her ne kadar davacı hakkında ceza soruşturması neticesinde “ kovuşturmaya yer olmadığında” karar verilmiş ise de; davalı savunmasına göre davacının … ile ilgi, iltisak ya da irtibatı bulunduğu konusunda davalı işveren açısından şüphe feshini gerektirir yeterli delil olduğu, terör örgütü ile irtibat veya iltisakı bulunduğuna dair şüphe bulunan bir işçiyi çalıştırmaya devam etmenin, davalı işverenden beklenemeyeceği ve şüphe feshinin şartlarının oluşup, feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.

Dairemizce 4857 sayılı İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H) HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1-… Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’ nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Davacının davalı aleyhine açtığı davanın REDDİNE,

3- Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 6.70 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine’ye irat kaydına,

4- Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 433,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’’ne gönderilmesine,

Kesin olarak 22/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/7658 Karar Numarası: 2018/18782 Karar Tarihi: 22.10.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now ButtonŞİMDİ ARAYIN