Diğer Haklar

İşine Son Verilen Apartman Görevlisinin Kapıcı Dairesinden Çıkmaması

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5408 K. 2016/6817
T. 2.6.2016
• ECRİMİSİL İSTEMİ ( İşine Son Verilen Apartman Görevlisinin Kapıcı Dairesini Kullanmaya Devam Ettiği – Davacılara Ait Çekişme Konusu Taşınmazı Ecrimisil İstenen Dönemlerde Davalının Kullanımının Haksız Olduğu/Bilirkişilerce Belirlenen Ecrimisilin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞİNE SON VERİLMESİNDEN SONRA KAPICI KONUTUNU KULLANMAYA DEVAM ETMESİ ( Ecrimisil İstemi – Davacılara Ait Çekişme Konusu Taşınmazı Ecrimisil İstenen Dönemlerde Davalının Kullanımının Haksız Olduğu/Bilirkişilerce Belirlenen Ecrimisilin Hüküm Altına Alınacağı )
4721/m. 683, 995

ÖZET : Davacılar, kayden paydaşı oldukları taşınmazı davalının haksız kullandığını, taşınmazdaki binada apartman görevlisi olarak çalışan davalının iş akdinin feshedilmesine ve kendisine feshin tebliğ edilmesine rağmen kapıcı konutunu kullanmaya devam ettiği iddiasıyla ecrimisil talebinde bulunmuşlardır.

Kayden davacılara ait çekişme konusu taşınmazı ecrimisil istenen dönemlerde davalının kullanımının haksız olduğu, bilirkişilerce belirlenen ecrimisilin hüküm altına alınması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, kayden paydaşı oldukları 285 ada 8 parsel sayılı taşınmazı 10.11.2011 tarihinden itibaren davalının haksız kullandığını, 1997 yılından beri taşınmazdaki binada apartman görevlisi olarak çalışan davalının iş akdinin feshedilmesine ve kendisine feshin tebliğ edilmesine rağmen kapıcı konutunu kullanmaya devam ettiğini, tahliyesinin kaymakamlık tarafından kolluk marifetiyle 13.7.2012 tarihinde yapılabildiğini ileri sürerek 5.000,00 TL ecrimisilin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, kapıcılık sözleşmesi ile hak sahibi olduğu yerden davacıların iş akdini feshederek işçilik tazminatları ve diğer alacakları kendisine ödenmeden çıkarılmak istendiğini, İş Mahkemesi’nin 2011/1095 esasında alacak davasının derdest olduğunu, haksız kullanımının söz konusu bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kayden davacılara ait çekişme konusu taşınmazı ecrimisil istenen dönemlerde davalının kullanımının haksız olduğu, bilirkişilerce belirlenen ecrimisilin hüküm altına alındığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakimi raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, kayden davacılara ait çekişme konusu taşınmazı iş akdinin feshi ve kendisine feshin tebliğinden sonra davalının kullanımının haksız bulunduğu tespit edilmek suretiyle, yöntemince belirlenen ecrimisilin yazılı şekilde hüküm altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre;

SONUÇ : Davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 2.012.05.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now ButtonŞİMDİ ARAYIN