İş Kazası

Vinçte Boya Yapan İşçinin Yaralanması

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/4059

Karar Numarası: 2017/8171

Karar Tarihi: 23.10.2017

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Hakimi, Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olmalıdır Takdir Olunacak Manevi Tazminat, Ülkenin Ekonomik Koşulları, Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları, Paranın Satın Alma Gücü, Tarafların Kusur Durumu, Olayın Ağırlığı, Olay Tarihi Gibi Özelliklere Göre Belirlenir

Özeti: Dosyadaki kayıt ve belgelere göre Lojistik Ltd. Şti. bünyesinde çalışan davacının, rıhtımdaki vinçte boya yaptığı esnada, Mersin Limanına yanaşan davalı Express isimli geminin vince çarptığı, bu esnada davacının vinçten düşerek yaralandığı, SGK Başkanlığı tarafından davacıya 11 gün için geçici iş göremezlik ödemesinin yapıldığı, kusur raporuna göre olayda davalılardan Donanma iştirakinin %70,…. %10 kusurlu kabul edildikleri anlaşılmaktadır. Hükmedilecek tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek, tazminata benzer fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Hakimin, bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bu ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hükmedilen 25.000,00TL manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu ortadadır

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan… vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz kapsamına ve sebeplerine göre temyiz talebinde bulunan davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne,

2-Dava, iş kazası nedeniyle yaralanan ve tedavi gören davacı sigortalının, maddi ve manevi zararlarının giderilmesi talebine ilişkindir.

Mahkemece 2013/278E 2015/K sayılı dosyada davanın kısmen kabulü ile 25.000,00TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verildiği ve fazla talebin reddedildiği, iş kazası prosedürünün işletilmemesi nedeniyle Dairemiz tarafından bozmaya karar verildiği ve SGK Başkanlığı tarafından iş kazası incelemesinin yapılması gerektiğine işaret edildiği, bozma ilamına uyan Mahkeme tarafından yargılamaya devam edildiği ve Kuruma müzekkere yazıldığı, SGK Başkanlığı’nın müzekkere cevaplarına göre olayın iş kazası olarak kabul edildiği ve davacı sigortalıda %0 maluliyet tespitinin yapıldığı, Mahkemenin bu defa 16.05.2017 günlü kararı ile 25.000,00TL manevi tazminatın 18.03.2013 gününden itibaren işleyecek yasal faiz ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verildiği görülmüştür.

Dosyadaki kayıt ve belgelere göre Mereto Lojistik Ltd. Şti. bünyesinde çalışan 1992 yılı doğumlu davacının, rıhtımdaki vinçte boya yaptığı esnada, Mersin Limanına yanaşan davalı … Express isimli geminin vince çarptığı, bu esnada davacının vinçten düşerek yaralandığı, SGK Başkanlığı tarafından davacıya 11 gün için geçici iş göremezlik ödemesinin yapıldığı, kusur raporuna göre olayda davalılardan …. Dotanma iştirakinin %70,…. %10 kusurlu kabul edildikleri anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin, özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek, tazminata benzer fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin, bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. ( HGK 23/06/2004, 13/291-370 )

Bu ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hükmedilen 25.000,00TL manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu ortadadır.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now ButtonŞİMDİ ARAYIN